OUD - 1ste graad, 1ste leerjaar A (1A)

In de A-stroom wordt de leerstof van het basisonderwijs verder uitgediept. De nadruk ligt op theorie. Praktische vorming komt minder aan bod. Je leert stap voor stap zelfstandig studeren.

Alle leerlingen in 1A hebben dezelfde lessentabel, behalve één uur (= keuzevak, zie lessentabel). Door middel van differentiatie wordt er op maat lesgegeven. 

Lessentabel

Lessentabel 1A en 2A

Specifieke vakken

(1) leer- en leefsleutels

Het vak leer- en leefsleutels is een lessenpakket voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Je leerkracht heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Je leert sociale vaardigheden aan die van pas komen op school, thuis, elders of wanneer je met leeftijdsgenoten in contact komt. Je leert actief luisteren, ‘neen’ zeggen, omgaan met groepsdruk, je leert omgaan met stress, ... Je denkt na over je sterktes en je zwaktes, dat helpt je bij een goede studiekeuze naar de 2de graad.

(2) informatieverwervende vaardigheden (IVV/taal+)

Op school verwerf en verwerk je dagelijks heel wat informatie. Dat gebeurt via teksten, definities, grafieken, schema’s, enz. Lang niet makkelijk! In informatieverwervende vaardigheden leer je stapsgewijs omgaan met al deze informatiebronnen. In dit vak slaan we bruggen tussen de vakken die je krijgt. Het materiaal waarmee je werkt, komt grotendeels uit je lessen. De bedoeling is dat je door de vaardigheden die je leert tijdens IVV, gemakkelijker en beter je leerstof onder de knie zal krijgen. Saai? Helemaal niet! Je oefent deze vaardigheden op een boeiende en uitdagende manier in. Gaandeweg kom je er ook achter wat voor leerstijl jou het best ligt. Zo kan je je verdere studieloopbaan beter uitstippelen.

Keuzevakken (per leerjaar 1 kiezen)

Afhankelijk van wat je goed kan of graag doet, kan je voor 1 lesuur een vak kiezen. We noemen dit een keuzevak. Het is niet de bedoeling dat je al in het eerste jaar een studiekeuze maakt. We willen je wel maximaal voorbereiden op het maken van een bewuste en weloverwogen keuze in de 2de en 3de graad. De keuzevakken in het eerste en het tweede jaar helpen je om deze keuze te maken. Ze laten je proeven van onze richtingen in de bovenbouw. Je kan je interesses aftasten of nieuwe interesses ontdekken. We raden je aan om in het tweede jaar voor een ander keuzevak te opteren dan in het eerste jaar, maar dit is geen verplichting. Je moet namelijk een zo duidelijk mogelijk zicht krijgen op je kwaliteiten en je beperkingen, zodat je voor de 2de graad een juiste studiekeuze kan maken.

De inhoud van de verschillende keuzevakken wordt hieronder verder toegelicht.

(4) wetenschappen in actie (1ste en 2de jaar)

Wil je weten hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt? Heb je altijd al proefjes willen doen in een labo? Ben je geprikkeld door fysica, techniek, natuurwetenschappen en chemie? Dan willen wij jou graag warm maken voor wetenschappen in actie.
Je kan ervaren of je nauwkeurig en zelfstandig kan (samen)werken, of je oog voor detail hebt en waarnemingen kan verwoorden. Kortom, of jij het in je hebt om een echte wetenschapper te worden.

(4) beweeg wijzer (1ste en 2de jaar)

Wil je de onuitputtelijke rijkdom van het vak lichamelijke opvoeding leren kennen en de kansen die het geeft bij jouw totale persoonlijkheidsontwikkeling? Kies dan voor het vak beweeg wijzer. Naast gekende leerinhouden zoals basiswerk rond kracht, uithouding, lenigheid en snelheid, balvaardigheid, dans en zwemmen, zal het keuzevak ook ingevuld worden met thema’s die aansluiten bij de vier pijlers van onze sportvisie: natuurbeleving, creativiteit, gezonde levenswijze en zelfkennis. In dit vak kies je voor een combinatie van praktijkervaringen en theoretische achtergronden.

(4) mens en samenleving (enkel 1ste jaar)

Ben je sociaal geëngageerd en heb je een uitgesproken interesse voor mens en samenleving? Ben je bovendien ook nog geïnteresseerd in voeding en sociale experimenten? Dan is het keuzevak mens en samenleving vast iets voor jou.

Laat je strikken door dit vak, en dompel je onder in verschillende projecten. Denk actief mee over gezonde voeding, Noord- Zuid, consumptie en zintuigen en zoek mee naar oplossingen voor problemen. Er wordt een beroep gedaan op je kritische geest, je creativiteit en communicatievermogen en je bereidheid tot samenwerking.