Opvoedingsproject

Wat maakt onze school eigenlijk tot Mariagaarde? Een boeiende vraag met een al minstens even boeiend antwoord. Uiteraard zal elke leerling en elke medewerker zijn eigen klemtoon leggen, maar in deze visietekst worden pijlers aangereikt die de identiteit van onze school willen beschrijven. 

We kozen ervoor deze pijlers vorm en inhoud te geven aan de hand van een beeld dat het dynamische en de groeikracht van onze school kan uitdrukken: een boom. 

 

Geworteld

Elke boom staat ergens geworteld in de grond. Mariagaarde staat geworteld in Kempische grond. Dit tekent de school, haar leerlingen en haar leerkrachten. 

Daarnaast is Mariagaarde ook geworteld in een christelijk opvoedingsproject. Vanuit een eigentijdse christelijke visie wil Mariagaarde jongeren kansen bieden om hun persoonlijke talenten te ontwikkelen. Mariagaarde wil bouwen aan kwalitatief secundair onderwijs in het spoor van Jezus. Als moderne dialoogschool verwelkomen we vanuit de eigen bron leerlingen van alle levensovertuigingen. Door samen na te denken en met elkaar te spreken over de eigen inspiratiebron, stimuleren we een open, verdraagzame en duurzame samenleving. Tegelijkertijd creëren we ruimte zodat jonge mensen op zoek kunnen gaan naar wat hun leven zinvol maakt. In navolging van het opvoedingsproject van Lodewijk Donche wil Mariagaarde jongeren opvoeden tot evenwichtige en verantwoordelijke mensen. 

Een typisch kenmerk van een boom is dat zijn takken ruimte geven aan vogels om er hun nest te bouwen. Wij willen onze leerlingen veiligheid en geborgenheid bieden. Mariagaarde wil een school zijn waar jongeren  leren met respect voor elkaar zichzelf te zijn. 

 

Met een stevige stam

De stam van een boom wordt gedragen door de wortels en draagt zelf de kruin. Hij geeft stevigheid aan de boom. Opdat jonge mensen zouden kunnen uitgroeien tot sociaalvaardige, verantwoordelijke en weerbare mensen en opdat ze zinvolle kennis, vaardigheden en competenties zouden kunnen verwerven, willen we hen in contact brengen met zichzelf. Dat doen we door natuurbeleving, zelfbewustzijn, creativiteit en gezonde levensstijl centraal te stellen. Deze vier waarden vormen de stam van Mariagaarde in elke onderwijsvorm en studierichting. 

 

Natuurbeleving

Onze school is gelegen in een prachtige groene omgeving. Opgroeien met het ritme van de seizoenen creëert bij jongeren het bewustzijn dat de mens geen geïsoleerd wezen is, maar verbonden is met zijn omgeving. De kwetsbaarheid van de natuur roept jongeren op tot respect en verantwoordelijkheid voor die omgeving terwijl de veerkracht van het leven vertrouwen en hoop wekt. Natuurervaringen nodigen uit tot stiltemomenten en zelfreflectie. Ze bieden de noodzakelijke rust in een maatschappij die zichzelf voortdurend voorbij holt. 

Door onze leerlingen de natuur te laten beleven, bieden wij hen de kans op te groeien tot bewuste, ‘geaarde’ mensen.

 

Zelfbewustzijn

Als wij onze leerlingen willen voorbereiden op het leven dat hen wacht, moeten wij streven naar een totale persoonlijkheidsontwikkeling: hoofd, hart en handen. Dat kan alleen als jongeren hun talenten en werkpunten ontdekken, als zij leren om signalen die hun lichaam hen geeft, te herkennen en correct te interpreteren, als zij ervaren wat hen gelukkig maakt.

Door onze leerlingen stil te laten staan bij zichzelf en hun eigenheid te ontplooien bieden wij hen de kans om zichzelf echt te leren kennen, zo mentaal en lichamelijk sterker in het leven te staan en keuzebewuster te worden. 

 

Creativiteit

In onze voortdurend veranderende wereld is creatief kunnen inspelen op de context van het ogenblik essentieel. Creativiteit veronderstelt een brede blik en een open manier van denken. Creativiteit stimuleert de verkenning van eigen mogelijkheden en eigenheid en roept op tot respect voor de eigenheid van de andere.

Door ruimte te scheppen voor creativiteit willen wij onze leerlingen motiveren en hen stimuleren om hun grenzen te verleggen. We willen hen bevestigen en vertrouwen geven in eigen kunnen.

 

Gezonde levensstijl

Om een goed leven te kunnen leiden is een gezond lichaam onontbeerlijk. Heel wat elementen spelen hierbij een rol: gezonde eetgewoonten, beweging, buitenlucht, waakzaamheid ten opzichte van alcohol, tabak en andere drugs, een evenwicht tussen inspanning en ontspanning.  

Door de nadruk te leggen op preventie hopen wij jongeren te laten ervaren dat een gezonde levensstijl heilzaam is voor een gelukkig leven. We stimuleren jongeren om bewust om te gaan met wat de maatschappij hen aanbiedt. 

 

Een mooie kruin

Als je kijkt naar een boom, bepaalt de kruin mee de eigenheid van de boom. Hoe de kruin eruitziet, wordt bepaald door de wortels en de stam. 

Gevoed door onze wortels en ondersteund door de stam, maken wij elke dag school voor en met meer dan duizend leerlingen. Mariagaarde wil een school zijn die leerlingen een stevige basis biedt om zich verder te ontplooien op verschillende vlakken. Mariagaarde wil een krachtige leeromgeving creëren voor iedereen. We geven de leerlingen de kans om ervaringen, kennis en interesses uit te drukken en te benutten in het leerproces. Mariagaarde gelooft in de talenten van elke leerling en wil hen uitdagen om daarnaar op zoek te gaan. 

Hierbij hebben we oog voor de noden van elke leerling en voor verschillende leerstijlen. Het leren op onze school is gericht op het verdere leven,  of dit nu verder studeren is of beginnen in de arbeidswereld. We stimuleren onze leerlingen om hun talenten ten dienste te stellen van anderen.

 

Tot slot

Directie, personeelsleden, leraren en ouders bereiden de jongeren voor op de wereld. Door leerlingen een veilig nest te bieden creëren we samen een oefenruimte waarin jongeren noodzakelijke vaardigheden en medemenselijkheid kunnen leren. Als leerlingen het nest in Mariagaarde verlaten, hopen we dat ze in staat zijn om te vliegen en te zingen zoals ze gebekt zijn.